Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij TicketTribune als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door TicketTribune zijn aanvaard. Aan toezeggingen van enig medewerker van TicketTribune kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door TicketTribune zijn bevestigd.

2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door TicketTribune schriftelijk en expliciet is aanvaard.

 

Artikel 2. Definities

TicketTribune: de besloten vennootschap CDPA Trading BV

(zie voor verdere gegevens art. 9).

Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.

Koper: de persoon die met TicketTribune een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals bijvoorbeeld concerten, evenementen of sportwedstrijden.

Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.

Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door TicketTribune van de door koper geplaatste order welke door TicketTribune wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.
Evenement: elke mogelijke activiteit waarvoor (e)tickets beschikbaar zijn gesteld.
Nominale waarde: de vermelde waarde op het ticket, zoals bepaald door de organisator.

 

Artikel 3. Totstandkoming en annulering overeenkomst

1. Een aanbod van TicketTribune wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door TicketTribune gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) de koper wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop volledig heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door TicketTribune is ontvangen; en nadat TicketTribune de koper van een orderbevestiging heeft voorzien.

2. Van aanvaarding van een aanbod van TicketTribune door de koper is ook sprake indien de koper de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan TicketTribune. De koper die telefonisch boekt gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van TicketTribune.

3. Een overeenkomst komt tot stand nadat de koper de bestelling heeft bevestigd door te klikken op de button [Akkoord] in het bestelproces. TicketTribune heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
4. Indien de koper geen orderbevestiging heeft ontvangen, ten gevolge van een fout of onvolledigheid door de koper, is koper gebonden aan de bestelling.

5. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd.

6. De Wet Koop op Afstand, waarbij de koper het recht heeft op ontbinding van de koop binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen, is niet van toepassing omdat tickets vallen onder bederfelijke goederen in verband met de verbondenheid aan de executiedatum. (Burgerlijk Wetboek, Boek 7, art 46d.)

 

Artikel 4. Prijzen

1. Bij de verkoop van tickets door TicketTribune is sprake van wederverkoop. De door TicketTribune gehanteerde prijzen zijn meestal hoger dan de nominale waarde op het ticket, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend.

2. Op alle genoemde prijzen is de margeregeling van toepassing. Dit houdt in dat over deze prijzen geen BTW in rekening wordt gebracht.
3. In de gehanteerde prijs zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de service- en verzendkosten van € 15,00. Buiten Nederland en België betalen kopers daarnaast € 35,00 koerierskosten.
4. De door TicketTribune gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets (de marktwerking van vraag een aanbod). Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van TicketTribune heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde in verband met de gebondenheid aan de executiedatum.

6. In gevolge artikel 28b van de Wet Omzetbelasting is het niet toegestaan BTW te vermelden op de factuur en/of de tickets.

 

Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper in verzuim is.

2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van TicketTribune aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door TicketTribune nader aan te geven wijze.

3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. TicketTribune zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.

4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van TicketTribune een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. TicketTribune is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.

5. TicketTribune is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien koper de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat een beroep op ontbinding is gedaan.

 

Artikel 6. Levering tickets

1. TicketTribune spant zich in de tickets tot uiterlijk de aanvang van het evenement aan koper te verstrekken.

2. Tickets worden binnen Nederland aangetekend verzonden via erkende post- en koeriersbedrijven. In enkele gevallen worden (elektronische) e-tickets per e-mail verzonden.
3a. Verzending en afgifte geschieden op risico van koper. Bij vermissing of verlies door het post- of koeriersbedrijf is TicketTribune niet aansprakelijk voor enige schade.
3b. TicketTribune zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen.

4. Indien het post- of koeriersbedrijf niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, zal deze naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd, al waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan wordt door het post- of koeriersbedrijf schriftelijk melding gemaakt op het bezorgadres.

5. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden tickets voor rekening en risico van koper verzonden via een erkende koeriersdienst. Zendingen per koerier zijn niet verzekerd. Bij vermissing of verlies door de koerier is TicketTribune niet aansprakelijk voor enige schade.
6. TicketTribune is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de ontvanger op het opgegeven adres of wanneer door toedoen van door TicketTribune ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd.

7. De zending wordt door de koerier op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat de koerier een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van de dichtstbijzijnde afhaallokatie, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.

8a. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door het post- of koeriersbedrijf naar TicketTribune wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan TicketTribune te vergoeden.
8b. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

9. TicketTribune kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld als tickets op zeer korte termijn geleverd moeten worden wegens spoedige aanvang van het evenement.

 

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

1. In voorkomende gevallen kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van koper of gebruiker van het ticket.  
2. De koper en/of de gebruiker van een door TicketTribune geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. TicketTribune zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
4a. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan TicketTribune (bijvoorbeeld bij surséance of faillissement van de organisator) of TicketTribune binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. In die gevallen zal 100% van de overeengekomen prijs worden betaald. Bij een eventuele mogelijkheid tot annulering van een evenement worden de servicekosten niet gerestitueerd. 

4b.TicketTribune is wederverkoper van tickets. De aangeboden tickets betreffen doorverkochte tickets. TicketTribune wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval zal TicketTribune aansprakelijk zijn, behoudens voor zover dit geen gevolg is van opzet of grove schuld van de koper en/of gebruiker.

4c. Om tot vergoeding over te gaan dient de koper binnen 7 dagen na aanvang het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan TicketTribune te verstrekken.
4d. Indien TicketTribune vooraf een probleem constateert, kan TicketTribune dit oplossen door opnieuw tickets te verstrekken. Koper is gehouden dit te aanvaarden.
5. De door TicketTribune aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets zijn conform de gehanteerde rangindeling van de organisator van het evenement.
6. Koper en/of gebruiker van een door TicketTribune geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op TicketTribune rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket. Koper ontleent geen rechten aan de op de website aangegeven tijd van aanvang.

7. Afgelasting van evenementen komen voor rekening van TicketTribune. TicketTribune vergoedt de door de koper betaalde prijs van de tickets, op voorwaarde dat de koper de toegangsbewijzen (aangetekend) naar TicketTribune terugstuurt binnen twee weken na de bekendmaking van annulering van het evenement.
8. Bij verplaatsing van het evenement is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.
9. De inhoud van de website van TicketTribune is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan kan koper jegens TicketTribune geen rechten ontlenen.

10. Eventuele aansprakelijkheid van TicketTribune is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

 

Artikel 8. Overmacht

1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.

2. Een beroep op overmacht staat TicketTribune open indien de tekortkoming van TicketTribune een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan TicketTribune door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.

3. Ingeval TicketTribune door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper, is TicketTribune gehouden de door koper voor die tickets betaalde prijs aan deze te vergoeden.

 

Artikel 9. Website van TicketTribune

1. Op de website van TicketTribune gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of fouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij TicketTribune bekend waren ten tijde van het plaatsen van de content op de website.

 

Artikel 10. Gegevens van en over CDPA Trading B.V.

1. CDPA Trading B.V. is gevestigd te (1183 AT) Amstelveen, Prof. J.H. Bavincklaan 1-3 en in het handelsregister geregistreerd onder nummer 53217721 en BTW nummer NL850797093B01.

2. CDPA Trading B.V. is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het doorverkopen van tickets voor uitverkochte dan wel populaire evenementen.

3. TicketTribune B.V. is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
4. TicketTribune B.V. garandeert de echtheid van de tickets.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen TicketTribune en de koper, tenzij TicketTribune er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

 

CDPA Trading B.V.

Amstelveen 1 September 2011